POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA COOKIES,
RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy
z L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNAKTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: (87) 643 41 29 oraz adresu e-mail: nzoz_kisiel@post.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

 2. realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,

 3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też w związku
  z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

 4. kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz innych wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres współpracy z Administratorem,

 2. okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,

 3. okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

 4. okres przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych
(w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują, z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych przez pacjentów L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNAKTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: (87) 643 41 29 oraz adresu e-mail: nzoz_kisiel@post.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. wykonywanie działalności leczniczej, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji medycznej i realizowanie innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa
  w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada
  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,

 2. zapewnienie realizacji praw pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”,

 3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę oddzielną zgodą, możliwe jest wykorzystywanie jej danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane wyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail dla przekazywania informacji medycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

Przekazanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa (w szczególności w przypadku pacjentów: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) jest niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji innych wskazanych celów Administratora. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,

 2. okres przedawnienia roszczeń,

 3. okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

 4. okres do momentu ewentualnego wycofania zgody.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych –
w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych
(w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe).

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie
L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: (87) 643 41 29 oraz adresu e-mail: nzoz_kisiel@post.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

 • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,

 • ustalenia, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym) – „obowiązek prawny”1,

 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też
  w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z rekrutacji szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),

 • imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),

 • okres przedawnienia roszczeń,

 • okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,

 • okres do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych –
w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych
(w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
– oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

1 Dotyczy jedynie sytuacji, w której ewentualne zatrudnienie wiązać się będzie z związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.

Monitoring - obowiązek informacyjny
MONITORING – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: (87) 643 41 29 oraz adresu e-mail: poz@nzoz-kisiel.pl.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia:
bezpieczeństwa osób zatrudnionych u Administratora,
bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Administratora,
ochrony mienia Administratora.
W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub
w sytuacji, gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

Polityka Cookies
POLITYKA COOKIES
 
I. INFORMACJE OGÓLNE
L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w serwisie funkcjonującym pod adresem https://nzoz-kisiel.pl (dalej: Serwis) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych. 
Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu 
i aplikacjach.
Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenie anonimowych analiz i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
wygenerowany unikatowy numer;
czas przechowywania pliku.
Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
Ze względu na źródło pochodzenia:
tzw. first-party cookies – pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora (tj. nzoz-kisiel.pl);
tzw. third-party cookies – umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator.
Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:
pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;
pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.
W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie
z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika 
i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – “prawnie uzasadniony interes”);
funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika oraz dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części Serwisu mogą nie działać prawidłowo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy 
w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne 
i możemy poprawić działanie Serwisu; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).
Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika 
w szczególności:
w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych (np. mapa Google, wtyczka Skype),
w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu;
do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk, które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;
Szczegóły dotyczące plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:
Niezbędne
NazwaDostawcaCelWygasaTyp
 
 
Funkcjonalne
NazwaDostawcaCelWygasaTyp
 
 
Analityczne
NazwaDostawcaCelWygasaTyp
 
 
Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:
Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.
IV. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
Administrator informuje, że w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych innych podmiotów (np. lekarzebezkolejki.pl, google.com, jawo-it.com, lukaszstefanski.com). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.
V. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI
Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania 
z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności, 
poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. 
Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Użytkownik, który po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chce, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinien usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP
Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem https://nzoz-kisiel.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest L.S. KISIEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jaćwieskiej 18, 16-300 Augustów (dalej: Administrator). Kontakt
z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: (87) 643 41 29 oraz adresu e-mail: poz@nzoz-kisiel.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu korespondencyjnego lub adresu
e-mail: rodo@jamano.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.
II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. kancelariom notarialnym lub prawnym, innym placówkom medycznym oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych do innego administratora,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
– na zasadach określonych w RODO.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.
III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego
w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – “prawnie uzasadniony interes”).
Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują nam Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu umówienia wizyty, uzyskania porady telefonicznej, zamówienia recepty lub skorzystania z innych świadczeń opieki zdrowotnej), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – “zgoda”).
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
czas niezbędny do realizacji zapytania lub obsługi zgłoszenia, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,
czas do momentu wycofania zgody przez Państwa (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://nzoz-kisiel.pl/polityka-cookies.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu dostępnego pod adresem https://nzoz-kisiel.pl.
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron usługodawców i innych podmiotów zewnętrznych (np. lekarzebezkolejki.pl, google.com, jawo-it.com, lukaszstefanski.com). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
rozwoju technologii,
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności i usług.
O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 01.05.2023 r.

Scroll to Top